ศูนย์เทคโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดกาญจนบุรี
AGRITECH AND INNOVATION CENTER (AIC)

ก้าวสำคัญ

ความร่วมมือนำพาความรู้และพัฒนาสู่ชุมชน

การบริการและส่งเสริม

แหล่งรวบรวมเทคโนโลยี ภูมิปัญญา
และนวัตกรรมด้านการเกษตร

การฝึกอบรม

รายละเอียดการฝึกอบรม บ่มเพาะเกษตรกร แหล่งเรียนรู้ และสนับสนุน Smart Farmer รวมถึง Young Smart Farmer 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลงานวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การจัดการความรู้

คำถามมักถามบ่อย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสำเร็จการใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตรและนวัตกรรม คลังข้อมูลและสารสนเทศ  

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ AIC
จังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งอบรมบ่มเพาะ รวบรวม และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ภูมิปัญญาด้านการเกษตร และนวัตกรรมทางด้านการเกษตร และเป็นศูนย์กลางการให้บริการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมโยงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีสถานที่ตั้ง ที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ศูนย์ AIC ทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการเกษตร ชุมชน และภาคการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชน และสังคม

ตัวอย่าง

โครงการและการฝึกอบรมที่ผ่านมา