ศูนย์เทคโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดกาญจนบุรี
AGRITECH AND INNOVATION CENTER (AIC)

ก้าวสำคัญ

ความร่วมมือนำพาความรู้และพัฒนาสู่ชุมชน

การบริการและส่งเสริม

แหล่งรวบรวมเทคโนโลยี ภูมิปัญญา
และนวัตกรรมด้านการเกษตร

การฝึกอบรม

รายละเอียดการฝึกอบรม บ่มเพาะเกษตรกร แหล่งเรียนรู้ และสนับสนุน Smart Farmer รวมถึง Young Smart Farmer 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลงานวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การจัดการความรู้

คำถามมักถามบ่อย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสำเร็จการใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตรและนวัตกรรม คลังข้อมูลและสารสนเทศ  

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่าง

โครงการและการฝึกอบรมที่ผ่านมา